Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://lempaala10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://lempaala10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 267 

10052 Punaportin asemakaava ja asemakaavan muutos

 

Yhdyskuntalautakunta 12.04.2022 § 48 

 

 Valmistelija kaavoitusarkkitehti Soili Lampinen

 

Punaportin alueelle osoitetaan 43 erillispientalon tonttia, joista 38 on rakentamattomia ja niistä 34 on Lempäälän kunnan maalla. Lisäksi kunnan maalle tulee kolme rivitalotonttia joiden yhteispinta-ala on noin yksi hehtaari. Alueen arvioitu asukasmäärä on noin 250 asukasta. Rauhalantien katualuetta levennetään, jotta katua voidaan parantaa ja katualueelle voidaan rakentaa erillinen kevytliikenteen väylä. Kaava-alueella ei ole erityisiä luonnon tai rakennetun ympäristön arvoja, eikä myöskään ympäristön häiriötekijöitä. Joukkoliikenteen pysäkeille ja lähimpiin päiväkoteihin on pohjoisimmilta tonteilta matkaa vajaa kilometri, päivittäistavarakauppaan noin kilometri ja Kuljun kouluun noin puolitoista kilometriä.

 

Toimivalta: Lempäälän kunnan hallintosäännön 5 luvun 5 §:n mukaan toimielin on toimivaltainen päättämään asiasta.

 

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Soili Lampinen, puh. 050 3839 656

 

Esittelijä Kaavoituspäällikkö Teija Mäkelä

 

Päätösehdotus Yhdyskuntalautakunta päättää asettaa kaavaluonnoksen nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat alustavat lausunnot.

 

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

 

 

Yhdyskuntalautakunta 13.12.2022 § 186 

 

 Valmistelija kaavoitusarkkitehti Soili Lampinen

 

Suunnittelualue sijaitsee Kuljussa Rauhalantien varrella. Se on kooltaan noin 10 ha. Suunnittelualue osoitetaan pientaloalueeksi, jolla on noin 1,1 ha asuinpientalojen korttelialuetta (AP) ja 41 erillispientalon tonttia (AO), joista 37 on rakentamattomia.

Rauhalantien katualuetta levennetään, jotta katua voidaan parantaa mm. rakentamalla sen varteen erillinen kevyen liikenteen väylä.

 

Toimivalta: Lempäälän kunnan hallintosäännön 5 luvun 7 §:n kohdan 22 mukaan toimielin on toimivaltainen päättämään asiasta.

 

Lisätietoja Soili Lampinen puh. 050 3839 656

 

Esittelijä Kaavoituspäällikkö

 

Päätösehdotus Yhdyskuntalautakunta päättää asettaa kaavaehdotuksen nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot

 

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Kunnanhallitus 13.11.2023 § 267  

139/10.02.03/2021  

 Valmistelija vs. kehittämisarkkitehti Melina Avelin

 

Punaportin asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Kuljussa Rauhalantien varrella. Noin 10 hehtaarin kokoiselle alueelle on osoitettu erillispientalo- sekä rivitalotontteja, ja niiden arvioidaan houkuttelevan yhteensä noin 250 asukasta. Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty Lempäälän kunnan aloitteesta. Kunnanhallitus päätti vuonna 2021, että Punaportti lisätään kaavoitusohjelman A-ryhmään. Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa pientaloasuminen alueella sekä varata tilaa Rauhalantien parantamistoimenpiteille ja kevyen liikenteen väylän lisäämiselle.

 

Alueella on viisi yksityisomistuksessa olevaa rakennusta. Muuten alue koostuu rakentamattomasta metsätalousmaasta, jota on avohakattu viimeisen 10-15 vuoden aikana. Lempäälän kunta omistaa suurimman osan suunnittelualueesta. Alueella ei ole vielä voimassa olevaa asemakaavaa lukuun ottamatta pohjoisosaa, jossa on yksi erillispientalon tontti, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakennuksia, pysäköintialue, virkistysaluetta ja katualuetta.

 

Lempäälän strateginen yleiskaava astui voimaan elokuussa 2021, ja siinä Punaportin alue on määritelty taajamahelmen alueeksi. Lisäksi Kuljun asemakylällä on potentiaalinen rautatieseisakkeen sijainti. Suunnittelualueella on voimassa myös Kuljun-Marjamäen-Moision-Keskustan osayleiskaava, joka vahvistettiin 17.12.2001. Osayleiskaavan mukaan suunnittelualue on pääasiassa pientalovaltaista asuntoaluetta ja virkistysaluetta.

 

Yhdyskuntalautakunta päätti kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilleasettamisesta 12.10.2021. Kaavaehdotusta pidettiin yleisesti nähtävillä 21.12.2022 – 29.1.2023.

 

Lisätietoja vs. kehittämisarkkitehti Melina Avelin puh. 040 489 4943

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä 10052 Punaportin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ja siihen laaditut vastineet.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti hyväksyä 10052 Punaportin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ja siihen laaditut vastineet.

 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Pauliina Österberg saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.11.

 

Otteet Alueen maanomistajat

 ELY

 

Tiedoksi Kaavoitus