Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://lempaala10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://lempaala10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 22.05.2023/Pykälä 48 

12019 Hauralan eteläosan osayleiskaava

 

Yhdyskuntalautakunta 11.10.2022 § 141 

 

 

 

 Valmistelija yleiskaavoittaja Sini Suontausta

 

Hauralan eteläosan osayleiskaavalla muodostuu pientalovaltainen asuinalue, mikä laajentaa nykyistä Hauralan asuinaluetta. Yleiskaava-alueen pinta-ala on n. 150 ha ja tuleva asukasmäärä arviolta 1290 asukasta. Yleiskaavalla on varattu alue uudelle päiväkodille ja pienten lasten yksikölle (eskarit ja 1-luokkalaiset), mutta muuten alueen asukkaat käyttävät kunnallisia palveluita alueen ulkopuolella. Yleiskaavan aluevaraukset on tarkoitettu asemakaavoitettaviksi.

 

Rannalla sijaitsevat rakennuspaikat on osoitettu pientalovaltaiseksi asuinalueeksi, joiden tarkempi rakennusoikeus määritellään asemakaavalla. Rantarakennuspaikkojen määrässä on noudatettu rantaosayleiskaavaa. Vapaat ranta-alueet sekä myös sisämaan metsäiset ja vapaat alueet on osoitettu lähivirkistysalueeksi. Toutosen rannalle on osoitettu uimaranta ja venevalkama. Kulttuuriympäristön, arkeologian ja luonnon kannalta merkittävät alueet ja kohteet on merkitty kaavakartalle.

 

Vesilahdentien ja Turuntien liittymä on siirretty etelämmäksi ja siihen on yhdistetty myös Viialantien liittymä. Uuden liittymän ympärille on varattu alueita palveluille ja hallinnolle (mahdollistaa mm. liikuntahallin) sekä energiahuollolle (lämpölaitokselle) ja pientalovaltaiselle asumiselle.

 

Toimivalta: Lempäälän kunnan hallintosäännön 5 luvun 1 §:n mukaan toimielin on toimivaltainen päättämään asiasta.

 

Lisätietoja yleiskaavoittaja Sini Suontausta, 041 730 2523, sini.suontausta@lempaala.fi

 

Esittelijä Kaavoituspäällikkö

 

Päätösehdotus Yhdyskuntalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa Hauralan eteläosan osayleiskaavan ehdotuksen nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

 

Käsittely Keskustelun kuluessa Tapio Kuisma teki seuraavan muutosesityksen:

 

Esitän, että Kokoojakadun eteläpuolen iso yhtenäinen pelto säästettäisiin kaavoitukselta. Perusteluna on, että isolta osin rakentamiseen vaikeasti soveltuva maa.

 

Keskustelun kuluessa muutosesitystä ei kannatettu ja puheenjohtaja totesi, että muutosesitys raukeaa kannattamattomana.

 

Keskustelun jälkeen esittelijä kaavoituspäällikkö Teija Mäkelä teki seuraavan tarkennetun päätösesityksen:

 

Yhdyskuntalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa Hauralan eteläosan osayleiskaavan ehdotuksen nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Puurakentamisen lisäksi sallitaan puurakentamista vastaava muu hiilineutraali rakentaminen.

 

 

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kokouksessa tarkennetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Merkitään pöytäkirjaan, että yleiskaavoittaja Sini Suontausta saapui etäyhteydellä kokoukseen klo 17.46 ja oli asiantuntijana läsnä pykälän käsittelyn ajan. Sini Suotausta poistui kokouksesta klo 18.41.

Merkitään pöytäkirjaan, että Mikko Viitanen oli keskustelun kuluessa poissa kokouksesta klo 18.32-18.34 ja Juho Palokangas klo 18.38-18.40.

Merkitään pöytäkirjaan, että Tapio Kuisma ilmoitti jättävänsä seuraavansisältöisen eriävän mielipiteen:

Jätän eriävän mielipiteen, jonka perusteluna on, että isolta osin rakentamiseen vaikeasti soveltuva maa ja nykymaailmantilanteessa tulisi säästää parhaimmat viljelysmaat ruuantuotannon turvaamiseksi.

 

 

Tiedoksi Sini Suontausta, Mira Puurtinen

 

Yhdyskuntalautakunta 02.05.2023 § 73 

 

 

 

 Valmistelija yleiskaavoittaja Sini Suontausta

 

Hyväksyttävään osayleiskaavaan on tehty vähäisiä täydennyksiä ja tarkistuksia kaavaehdotuksesta saadun palauttee ja Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan maakuntamuseon kanssa pidetyn työneuvottelun perusteella.

 

Kaavakartalle tehdyt muutokset:

-          Myllyvainiontien AP/s > kulttuurihistorialliset arvot heikenneet yhden rakennuksen tuhouduttua tulipalossa > poistettiin /s-merkintä ja suojaviheralue (EV) muutettiin pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Seututien varteen lisättiin meluntorjuntatarve merkintä koko matkalle AP-alueen reunaan.

-          Myllyvainiontien /s-merkinnän poistuttua Kanamäen tilalle /s-merkintä, koska on alueen vanhinta rakennuskantaa, kiinteistönomistajan kanssa on sovittu asiasta.

-          Ranta-alueille sijoittuvia AP-alueita koskevaan yleismääräystä täydennettiin, jotta ranta-alueilla rakentaminen ja muut suoritettavat toimenpiteet sopeutuisivat paremmin maisemaan ja viheryhteys säilyisi.

-          Kaavakartalle lisättiin kaksi ohjeellista aluetta, mitkä pyritään säilyttämään avoimina lähivirkistysalueina (avo) maisemallisista ja kulttuurihistoriallisista syistä.

-          VL-1-alueen kaavamääräykseen lisättiin edellytys metsäisten alueiden säilymisestä mahdollisimman luonnontilaisina

-          Suojaviherkolmio (EN) radan varressa muutettu suurimmaksi osaksi energiahuollon alueeksi (EN), jotta mahdollistetaan alueelle aurinkopaneelit ja maalämpökaivot. Asutuksen viereen osoitettu suojaviheralue (EV).

-          EN-alueen kaavamääräyksestä poistettu maininta lämpölaitoksesta > Myllyvainion asemakaavalla ohjataan alueelle sijoittuvan lämpölaitosta tarkemmin

-          Yleismääräystä maisematyöluvasta täydennettiin samanlaiseksi kuin muissakin yleiskaavoissa.

 

Toimivalta: Maankäyttö- ja rakennuslain 37§:n (Yleiskaavan hyväksyminen: yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto) mukaan toimielin on toimivaltainen päättämään asiasta.

 

Lisätietoja yleiskaavoittaja Sini Suontausta, 041 730 2523, sini.suontausta@lempaala.fi

 

Esittelijä Kaavoituspäällikkö

 

Päätösehdotus Yhdyskuntalautakunta päättää hyväksyä yleiskaavaehdotuksen palautteeseen laaditut vastineet ja kaava-aineistoon tehdyt tarkistukset ja täydennykset, ja esittää Hauralan eteläosan osayleiskaavan hyväksymistä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle. Tämä pykälä tulee tarkistaa kokouksessa.

 

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

 

Merkittiin pöytäkirjaan, että yleiskaavoittaja Sini Suontausta saapui kokoukseen klo 16.17, oli asiantuntijana läsnä pykälän käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen ajassa 16.44.

 

Kunnanhallitus 08.05.2023 § 115 

 

 

 

 Valmistelija yleiskaavoittaja Sini Suontausta

 

Hyväksyttävään osayleiskaavaan on tehty vähäisiä täydennyksiä ja tarkistuksia kaavaehdotuksesta saadun palautteen ja Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan maakuntamuseon kanssa pidetyn työneuvottelun perusteella.

 

Kaavakartalle tehdyt muutokset:

-          Myllyvainiontien AP/s > kulttuurihistorialliset arvot heikenneet yhden rakennuksen tuhouduttua tulipalossa > poistettiin /s-merkintä ja suojaviheralue (EV) muutettiin pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Seututien varteen lisättiin meluntorjuntatarve merkintä koko matkalle AP-alueen reunaan.

-          Myllyvainiontien /s-merkinnän poistuttua Kanamäen tilalle /s-merkintä, koska on alueen vanhinta rakennuskantaa, kiinteistönomistajan kanssa on sovittu asiasta.

-          Ranta-alueille sijoittuvia AP-alueita koskevaan yleismääräystä täydennettiin, jotta ranta-alueilla rakentaminen ja muut suoritettavat toimenpiteet sopeutuisivat paremmin maisemaan ja viheryhteys säilyisi.

-          Kaavakartalle lisättiin kaksi ohjeellista aluetta, mitkä pyritään säilyttämään avoimina lähivirkistysalueina (avo) maisemallisista ja kulttuurihistoriallisista syistä.

-          VL-1-alueen kaavamääräykseen lisättiin edellytys metsäisten alueiden säilymisestä mahdollisimman luonnontilaisina

-          Suojaviherkolmio (EN) radan varressa muutettu suurimmaksi osaksi energiahuollon alueeksi (EN), jotta mahdollistetaan alueelle aurinkopaneelit ja maalämpökaivot. Asutuksen viereen osoitettu suojaviheralue (EV).

-          EN-alueen kaavamääräyksestä poistettu maininta lämpölaitoksesta > Myllyvainion asemakaavalla ohjataan alueelle sijoittuvan lämpölaitosta tarkemmin

-          Yleismääräystä maisematyöluvasta täydennettiin samanlaiseksi kuin muissakin yleiskaavoissa.

 

Toimivalta: Maankäyttö- ja rakennuslain 37§:n (Yleiskaavan hyväksyminen: yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto) mukaan toimielin on toimivaltainen päättämään asiasta.

 

Lisätietoja yleiskaavoittaja Sini Suontausta, 041 730 2523, sini.suontausta@lempaala.fi

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä yleiskaavaehdotuksen palautteeseen laaditut vastineet ja kaava-aineistoon tehdyt tarkistukset ja täydennykset, ja esittää Hauralan eteläosan osayleiskaavan hyväksymistä kunnanvaltuustolle.

 

Käsittely Keskustelun kuluessa Pauliina Österberg esitti, että Kokoojakadun eteläpuolen iso yhtenäinen pelto säästettäisiin kaavoitukselta. Perusteluna on, että isolta osin rakentamiseen vaikeasti soveltuva maa.

 

 Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty yksi muutosesitys, mutta se raukeaa kannattamattomana. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi tuli pohjaehdotus.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti hyväksyä yleiskaavaehdotuksen palautteeseen laaditut vastineet ja kaava-aineistoon tehdyt tarkistukset ja täydennykset, ja esitti Hauralan eteläosan osayleiskaavan hyväksymistä kunnanvaltuustolle.

 

Tiedoksi suunnitteluavustaja Mira Puurtinen

 

Kunnanvaltuusto 22.05.2023 § 48  

163/10.02.02/2021  

 

  

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto hyväksyy Hauralan eteläosan osayleiskaavan.

 

Käsittely Keskustelun kuluessa Pauliina Österberg esitti, että Hauralan eteläosan osayleiskaavan lähetettäväksi uudelleenvalmisteluun seuraavin evästyksin:

 1. Kaavavalmistelussa on otettava aiempaa paremmin huomioon laadukas asuminen, mikä tarkoittaa väljempää asumista ja nykyistä matalampaa aluetehokkuuslukua.

 2. Kokoojakadun eteläpuoleinen alue on arvokasta viljelysmaata, minkä vuoksi se tulee säästää kaavoittamiselta.

 

 Keskustelun kuluessa Mikko Tappura kannatti Pauliina Österbergin esitystä palauttaa asia valmisteluun.

 

 Koska oli tehty kannatettu asian palauttaminen valmisteluun -ehdotus, puheenjohtaja totesi, että seuraavien puheenvuorojen tulee koskea asian palauttamista valmisteluun.

 

 Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty asian palauttaminen valmisteluun -ehdotus, jota on kannatettu, joten asiassa tulee äänestää. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Pauliina Österbergin asian palauttamista valmisteluun -ehdotusta äänestävät EI. Kunnanvaltuusto hyväksyi ehdotukset yksimielisesti.

 

 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 35 JAA-ääntä (Aspila Riina, Haapasalmi Anita, Havukainen Heikki, Huhtala Anita, Huhtala Pasi, Hytönen Erkki, Hämäläinen Totti, Hämäläinen Ville, Kalliomäki Johanna, Korkatti Mika, Kosola Satu, Kuisla Johanna, Lehikoinen Hannele, Niemi Veijo, Nurmela Piia, Ojala Carita, Paananen Ismo, Palokangas Juho, Petäkoski-Hult Tuula, Päivänen Maria, Rajamäki Minna, Ruottunen Esko, Saikkonen Jani, Talvilaine Timo, Tolonen Kari, Träskbäck Jocka, Viitanen Mikko, Virolainen Vilma, Virtanen Kari, Kallio Kirsi, Tiensuu Hannu, Lindholm Henri, Vanhatalo Milla, Holli Vesa ja Kanervo Juho), 6 EI-ääntä (Hämäläinen-Ylikahri Maikki, Lipsanen Tuomo, Tappura Mikko, Österberg Pauliina, Lehtomäki Erkki ja Hatakka Elina) ja 2 TYHJÄÄ-ääntä (Papinsaari Vesa ja Perälä Antti). Puheenjohtaja totesi, että äänin 35 - 6, 2 tyhjää, asian käsittelyä jatketaan.

 

 Puheenjohtaja avasi asian keskustelun uudelleen.

 

 Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuuston päätökseksi on tullut pohjaehdotus.

 

Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi Hauralan eteläosan osayleiskaavan.

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Pauliina Österberg, Mikko Tappura, Maikki Hämäläinen-Ylikahri, Erkki Lehtomäki ja Elina Hatakka jättivät asiassa eriävän mielipiteen.

 

 

Tiedoksi suunnitteluavustaja Mira Puurtinen