Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://lempaala10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://lempaala10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 151 

3024 Ehtookodon ympäristön asemakaavan muutos

 

Kunnanhallitus 05.06.2023 § 151  

203/10.02.03/2023  

 

Kaavoitus- ja rakennusjaosto 25.06.2015 §87

 

 Asemakaava ja asemakaavan muutos laaditaan maanomistajan ja hal­ti­joi­den, Lempäälän seurakunnan, Ehtookodon tukisäätiön ja Lempäälän Eh­too­ko­to ry:n hakemuksesta. Kaavamuutos on sisältynyt kunnan kaa­voi­tus­kat­sauk­seen vuonna 2008–2009 aluerajauksella Kuokkala, Lei­ri­pap­pi­la / Hollonranta ja vuonna 2010 rajauksella, joka koskee myös Eh­too­ko­don aluetta. Vesialue on aiemmin asemakaavoittamatonta.

 Kaavoituskohde sisältyy valtuuston hyväksymän vuoden 2015 kaa­voi­tus­oh­jel­man A-ryhmään.

 

 Kaavan Kuokkalan asemakaava ja asemakaavan muutos, Ehtookodon ja Pappilan ympäristö, kaava nro 3024 laadittu osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­ma jaetaan jaoston jäsenille listan mukana.

 

Ehdotus KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO päättää kuuluttaa vireille Kuok­ka­lan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ja asettaa nähtäville osal­lis­tu­mis- ja arviointisuunnitelman.

 

 Täytäntöönpano: TEKN / Villanen

 

 TEKN 16.6.2015

 

Päätös  KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi ehdotuksen yk­si­mie­li­ses­ti keskustelun jälkeen.

 

  TEKN 25.6.2015/EH/eh

 

 Merkittiin, että Päivi Söderström poistui kokouksesta esteellisenä tämän py­­län käsittelyn ajaksi. Perustelut: Yhteisöjäävi. (Lempäälän Eh­too­ko­to ry:n johtokunnan puheenjohtaja).

 

Yhdyskuntalautakunta 19.09.2018 § 123

  

 Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin kolme kom­ment­tia. Kaavanmuutoksen luonnos on laadittu näiden pohjalta yh­teis­työs­sä Lempäälän seurakunnan, Ehtookodon tukisäätiön sekä Lem­pää­län Ehtookoto ry:n kanssa. Asemakaavaa varten on val­mis­te­lu­vai­hees­sa laadittu selvitykset melusta, tärinästä ja arkeologisesta kult­tuu­ri­ym­­ris­tös­tä.

 

 Asemakaavaluonnoksessa on osoitettu uudisrakentamista Katepalintien se­kä Hollonranta-kadun varteen. Katepalintien varressa nelikerroksinen uu­dis­ra­ken­ta­mi­nen tulisi korvaamaan nykyistä matalaa rakentamista. Uu­dis­ra­ken­ta­mi­nen tällä osalla mahdollistaa erityisasumispalveluiden laa­jen­ta­mis­ta. Osalle korttelialueista on mahdollista sijoittaa myös ta­van­omais­ta asumista. Hollonranta-kadun varteen on osoitettu uutta asuin­ra­ken­ta­mis­ta, jonka kerrosluku on viisi.

 

 Asemakaavaluonnoksen mukainen rakentaminen tuo alueelle aiempaa mo­ni­puo­li­sem­pia asumisen tyyppejä sekä lisää kerrostalorakentamista ym­­röi­vän pientalorakentamisen sekaan. Lisääntyvä asuin­ra­ken­ta­mi­nen muuttaa Ehtookodon palveluasumisen alueen luonnetta kohti ta­van­omai­sem­paa asumista ja yhdistää nyt hieman muista toiminnaltaan eriy­ty­nyt­tä aluetta muihin asuinalueisiin.

 

 Uudisrakentamisella hyödynnetään vanhan maanviljelyksen jälkeen met­sit­ty­nyt­tä ratavartta, jolla rakennuttuaan on melua suojaava vai­ku­tus junaradan koskimaiseman välissä. Alueen rantavyöhyke jää vi­her­käyt­töön ja muuttuu entistä merkittävämmäksi osaksi kunnan vi­her­ver­kos­to­ja.

 

 Lisätietoja antaa kaavoitusarkkitehti Maija Villanen, sähköposti mai­ja.villanen@lempaala.fi, puh. 040 133 7764.

 

Kaavoituspäällikön ehdotus

 Yhdyskuntalautakunta päättää asettaa asemakaavamuutoksen kaa­va­luon­nos­vaih­to­eh­dot nähtäville ja pyytää niistä tarvittavat lausunnot.

 

 Täytäntöönpano:  tmp kaavoitus

 

Päätös Yhdyskuntalautakunta päätti asettaa asemakaavamuutoksen kaa­va­luon­nos­vaih­to­eh­dot nähtäville ja pyytää niistä tarvittavat lausunnot.

 

 Merkittiin, että jäsen Seppänen Tuija poistui ko­kouk­ses­ta otsikkoasian käsittelyn ajaksi 20.27 - 20.42 yhteisöjäävi, kirk­ko­neu­vos­ton jäsen ja ehtookodon johtokunnan jäsen.

 

 

Yhdyskuntalautakunta 22.01.2019 § 15

 

 Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 26.9.–28.10.2018 välisenä aikana. Ai­neis­tos­ta saatiin kuusi lausuntoa ja kolme mielipidettä.

 

 Asemakaavaehdotusta valmisteltaessa asemakaavarajaus päätettiin su­pis­taa kaavaluonnoksen jälkeen, jotta alueelle tavoiteltu kylätalo Eh­too­hel­mi voisi edetä tavoitellun aikataulun mukaisesti. Pap­pi­lan laajemman alueen asemakaavaa jatketaan uudella ase­ma­kaa­va­nu­me­rol­la. Muun alueen ase­ma­kaa­voit­ta­mi­sel­la ei ole yhtä kii­reel­lis­tä aikataulua ja sitä jatketaan uudella ase­ma­kaa­va­nu­me­rol­la. Ase­ma­kaa­va­eh­do­tuk­sen uuden rajauksen lisäksi val­mis­te­lus­sa on huomioitu saa­tu­ja lausuntoja ja mielipiteitä.

 

 Asemakaavaehdotuksessa on osoitettu lisää rakennusoikeutta sekä nos­tet­tu alueen kerroslukua nykyiseen asemakaavaan nähden. Alueen käyt­­tar­koi­tuk­seen on li­säk­si lisätty mahdollisuus toteuttaa päi­­ko­ti­ra­ken­nus alueelle. Alueen poh­jois­osaan on osoitettu uusi pysäköinnin alue, jonne kulku al­ku­vai­hees­sa tapahtuu Rovastintieltä.

 

 Yhteensä rakennusoikeutta on ehdotuksessa osoitettu 12 400 ker­ros­ne­liö­met­riä. Uutta rakennusoikeutta kokonaisuudessa on 2 752 ker­ros­ne­liö­met­riä. Aluetehokkuudeksi kaavamuutosalueella tulisi e = 0.37.

 

 Kaavamuutoksen mahdollistama kylätalo Ehtoohelmi tarjoaisi asuin­pai­kan 39 muistisairaalle sekä 6 vaikeavammaiselle asukkaalle. Alueen eri­tyis­pal­ve­lu­jen asukasmäärä kasvaisi nykyisestä 83 asukkaasta yh­teen­sä 128 asukkaaseen. Kerrostalorakennusten korttelialue mah­dol­lis­tai­si enimmillään arviolta 80 uutta asukasta. Asukasmäärän ko­ko­nais­kas­vu olisi näin ollen 125 uutta asukasta.

 

 Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Maija Villanen, puh. 040 133 7764

 

Kaavoituspäällikön ehdotus

 Yhdyskuntalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se aset­taa asemakaavaehdotuksen nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lau­sun­not.

 

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja Kari To­lo­nen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi, Hallintolain 28.1 §, mom. 5) ko­kouk­ses­ta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (henkilö on Ehtookodon johtokunnan ja Lempäälän seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen).

Merkittiin pöytäkirjaan, että jäsen Tuija Seppänen poistui esteellisenä (yh­tei­­jää­vi, Hallintolain 28.1 §, mom. 5) kokouksesta tämän pykälän kä­sit­te­lyn ja päätöksenteon ajaksi (henkilö on Ehtookodon johtokunnan  ja Lempäälän seurakunnan kirkkoneuvoston jä­sen).

Merkittiin pöytäkirjaan, että puheenjohtajana toimi tämän pykälän osalta va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Henri Haapajoki.

 

Kunnanhallitus 04.02.2019 § 29 

 

Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää asettaa asemakaavaehdotuksen nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti asettaa asemakaavaehdotuksen nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoituspäällikkö Teija Mäkelä ja yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa saapuivat kokoukseen ennen tämän pykälän käsittelyä klo 16.47.

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Kari Virtanen, Maria Päivänen, Hannele Lehikoinen ja Päivi Söderström poistuivat kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävi) ja he eivät osallistuneet tämän pykälän käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että varajäsenet Riku Floman, Mikko Koivuluoma ja Hanna Kairimo saapuivat kokoukseen klo 16.47 ennen tämän pykälän käsittelyä ja he poistuivat kokouksesta tämän pykälän päätöksenteon jälkeen klo 16.58.

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoituspäällikkö Teija Mäkelä poistui kokouksesta tämän pykälän päätöksenteon jälkeen klo 16.58.

 

 

Kunnanhallitus 5.6.2023

 

Kaavan valmistelu hyväksymisvaiheeseen

 

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 8.2.–11.3.2019 välisenä aikana. Aineistosta saatiin kahdeksan lausuntoa ja kaksi muistutusta. Lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet ovat liitteenä. Asemakaavan muutos tuodaan hyväksymiskäsittelyyn pitkän valmisteluajan jälkeen. Asemakaavan hyväksyminen edellytti maankäyttösopimuksen sopimista yhdessä maanomistajan Lempäälän seurakunnan kanssa. Asemakaavan rajausta pienennettiin edelleen ehdotusvaiheen jälkeen maankäyttösopimusta ja hyväksymiskäsittelyä varten. Maankäyttösopimus hyväksyttiin kunnanhallituksessa 8.5.2023 ja seurakunnan osalta kirkkoneuvostossa 16.5.2023.

 

Asemakaavaa kiirehdittiin ehdotusvaiheessa tavoitellun Ehtookodon laajennuksen Ehtoohelmen toteuttamiseksi. Ehdotusvaiheessa rakennukselle myönnettiin poikkeamislupa hankkeen nopeuttamiseksi. Hanketta ja kaavaa varten laadittiin vielä lausunnoissa pyydetyt tarkemmat selvitykset. Rakennuslupa laajennukselle myönnettiin kesällä 2019. Poikkeamisluvan ja rakennusluvan myötä asemakaavan muutoshanke muodostui pitkälti nykytilannetta toteavaksi. Asemakaavan muutoshanke on kuitenkin tarpeen edelleen saattaa päätökseen, sillä alueen lainvoimaiset asemakaavat ovat monelta osin nykytilanteesta jälkeen jääneitä.

 

Vireille jäävä Pappilan ympäristön asemakaavan muutos

 

Luonnosvaiheessa asemakaavan muutos kattoi laajemman aluekokonaisuuden. Tämä osa on edelleen osana kaavoitusohjelmaa kaavamuutoshankkeena Pappilan ympäristön asemakaavan muutos nro 3025/9010. Hanketta on mahdollista viedä eteenpäin kaavoitusohjelman mukaisesti.

 

Asemakaavaratkaisu

 

Asemakaavaratkaisussa on osoitettu lisää rakennusoikeutta sekä nostettu alueen kerroslukua nykyiseen asemakaavaan nähden. Alueen käyttötarkoitukseen on lisäksi lisätty mahdollisuus toteuttaa päiväkotirakennus alueelle. Alueen pohjoisosaan on osoitettu uusi pysäköinnin alue, jonne kulku tapahtuu Rovastintieltä tontille ajon sallien.

Yhteensä rakennusoikeutta on kaavaratkaisussa osoitettu 8 200 kerrosneliömetriä. Uutta rakennusoikeutta syntyy koko kaava-alueen osalta vain 435 kerrosneliömetriä, kun Hollonranta kadun ja vanhan pysäköintialueen kohdalta, kunnan omistamalta alueelta poistuu rakennusoikeutta. Rakennusoikeus seurakunnan omistamalla alueella lisääntyy. Aluetehokkuudeksi kaavamuutosalueella tulee e = 0.27.

Koska rakennus, jota varten asemakaavaa kiirehdittiin, on nyt toteutettu, on hyväksyttävä asemakaavan muutos tältä osin pitkälti nykytilannetta toteava.

 

Toimivalta

 

Lempäälän kunnan hallintosäännön (voimassa 1.1.2023 alkaen) 5 luvun 1 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa strategisesta suunnittelusta, kuntaympäristön kehittämisen ohjaamisesta, asunto- ja maankäyttöpolitiikasta ja sen ohjaamisesta sekä kaavoituksesta.

 

Lisäksi kohdan 10 mukaan kunnanhallitus hyväksyy asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, mikäli kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta joko kunnan asukasmäärään, kunnan elinkeinoelämään, kaupunkikuvaan, valtakunnallisiin tai maakunnallisiin ympäristön tai kulttuuriympäristön arvoihin. Kaava-alueen pienentyessä ehdotuksen jälkeen, ei kaavassa ole kunnanvaltuuston toimivallassa mainittuja teemoja.

 

 

Liitteet ja käsittely

 

Käsiteltävään asiaan liittyy hyväksyttävä asemakaavakartta, kaavaselostus sekä siihen liittyvät 11 liitettä. Asemakaavakartan pohjakartta korjataan päivitetyllä versiolla kokouksessa. Samoin päivitetään karttaotteet kaavaselostukseen. Pohjakartan tarkennukset ovat viivästyneet, ja ovat seuraavia: Katepalintien korotetut suojatiet ja hidastetöyssy, Kotokampuksen liittymä ja pihajärjestelyt Katepalintien puolella, uusi pysäköintialue Kotokampuksen takana sekä Katepalintien katuvalojen sijainti.

 

Lisätietoja kehittämisarkkitehti Maija Villanen, puh. 040 133 7764

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä asemakaavan muutoksen ja sen ehdotusvaiheen palautteeseen laaditut vastineet.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti hyväksyä asemakaavan muutoksen ja sen ehdotusvaiheen palautteeseen laaditut vastineet.

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Maria Päivänen, Kari Virtanen, Hannele Lehikoinen ja kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult eivät osallistuneet esteellisinä (yhteisöjäävi) tämän pykälän käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen puheenjohtajana toimi tämän pykälän ajan kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja Veijo Niemi.

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Riina Aspila saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.04.

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoituspäällikkö Teija Mäkelä poistui kokouksesta tämän pykälän päätöksenteon jälkeen klo 15.11.

 

 

Otteet Maanomistajat