Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://lempaala10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://lempaala10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 27.04.2022/Pykälä 23

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Sääksjärven koulukeskuksen kehitys, laajennusinvestoinnin käynnistyspäätös ja lisämäärärahan haku

 

Yhdyskuntalautakunta 05.04.2022 § 43 

 

 

Sääksjärven koulukeskuksen kehittäminen -hankkeelle on varattu vuosien 2022-2024 talousarviosuunnitelmassa investointimäärärahaa siten, että hanke käynnistyy vuonna 2022 ja laajennusosa valmistuu 2024 syyslukukaudeksi. Talousarviosuunnitelma on hyväksytty 24.11.2021 kunnanvaltuustossa.

 

Talousarviosuunnitelman mukaisesti "Koulukeskuksen yhteyteen suunnitellaan uusi laajennusosa, jonka tilasuunnittelussa huomioidaan koko koulukeskuksen tilatarpeet, iltakäyttäjät, sekä tutkitaan mahdolliset muut käyttäjät valtuustoaloitteen mukaisesti. Tilat suunnitellaan muuntojoustaviksi ja tilatehokkaiksi, huomioiden tilojen yhteiskäyttömahdollisuudet."

 Tarve

 

 Sääksjärven koulukeskus on koostunut aiemmin kolmesta eri rakennuskokonaisuudesta, keittolarakennus on poistettu käytöstä vuonna 2015 ja vanha asuntola vuonna 2019 sisäilmaongelmien vuoksi, molemmat on purettu vuonna 2020. Nykyinen koulukeskus koostuu 1950- ja 1990-luvuilla rakennetuista osioista, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. Vanhempi rakennusosuus on poistettu käytöstä 2019 sisäilmaongelmien vuoksi ja odottaa purkuluvan lainvoimaa. Rakennus tullaan purkamaan kesän 2022 aikana, mikäli päätös saa lainvoiman. Purulle on varattu erillinen määräraha vuoden 2022 talousarviosuunnitelmassa. Menetettyjen tilojen käyttötarvetta on paikattu väliaikaisilla siirtokelpoisilla rakennuksilla ja käytössä olevan koulurakennuksen poikkeusjärjestelyin.

 

 Sääksjärven koulun oppilaaksiottoalueen lapsimäärä kasvaa uusien kaava-alueiden ja kunnan väkimäärän kasvun myötä. Kasvuennuste osoittaa voimakasta kasvua erityisesti lapsiperheiden osalta, Sääksjärven peruskoulun oppilasmäärä on ollut viimeistet vuodet n. 15,8% alueen väestöstä. Sääksjärven asukasmäärän arvioidaan kasvavan noin 1800:lla asukkaalla vuosina 2021-2033, mikäli suunnitellut kaava-alueet toteutuvat. Koulukeskuksen oppilasmäärä lukuvuotena 2021-2022 on 660 oppilasta, ennuste kymmenen vuoden kuluttua on 800-1000 oppilasta.

 

Hankesuunnittelu

 

Hankesuunnittelu käynnistettiin joulukuussa 2021 yhdessä rakennuttamisen ja käyttäjien edustajien kanssa. Hankesuunnittelun aluksi määriteltiin, että koulukeskuksen mitoituksessa huomioidaan Sääksjärven alueen kymmenen vuoden kasvuennuste. Koulukeskus suunnitellaan 4-sarjaisena (994 oppilasta), mikä mahdollistaa kasvunvaran.  3-sarjaisena (n. 740 oppilasta) koulu olisi täynnä jo valmistuessaan. Oppilasmitoitus perustuu esikoulussa 21 lapsen ryhmäkokoon ja peruskoulussa 25 oppilaan ryhmäkokoon, Lempäälässä ryhmäkoot ovat käytännössä pienempiä. Lisäksi mitoittavassa oppilasmäärässä on huomioitu yksi kymmenen oppilaan kunnallinen erityisryhmä, muuten erityisryhmien oppilasmäärät on huomioitu sisältyvän kokonaismäärään.

 

Hankesuunnittelun alussa kartoitettiin mahdollisuudet sijoittaa koulukeskuksen yhteyteen valtuustoaloitteen mukaisesti Sääksjärvellä toimiva nuorisotila ja lähikirjasto. Lisäksi selvitettiin viisivuotiaiden sijoittaminen koulun yhteyteen, liittyen mahdolliseen lakimuutokseen viisivuotiaiden siirtymisestä pakollisen esiopetuksen piiriin. Kunnassa on kahdella koululla kokeiltu viisivuotiaiden sijoittumista koulun yhteyteen ja siitä on hyviä kokemuksia.

 

Alustavan tilaohjelman perusteella hankkeelle laskettiin kustannusarvio, mikä ylitti reilusti hankkeelle varatun talousarviosuunnitelman mukaisen investointimäärärahan. Investointiohjelmaan arvioidussa kustannusarviossa ei ole huomioitu kirjaston, nuorisotilan, eikä viisivuotaiden tiloja. Hankesuunnittelun myötä todettiin myös tarve arvioitua isommalle liikuntasalille. Lisäksi kustannuksia nostaa rakennuskustannusten suuri kasvu investointiohjelman laatimisen jälkeen. Alustavan tilatarkastelun perusteella voitiin kuitenkin todeta, että nuoristotilat on mahdollista sijoittaa olemassa olevan koulun tiloihin laajennushankkeen myötä, ilman ylimääräistä tilantarvetta ja näin ollen kustannustehokkaasti.

 

Koulun suunnittelun lähtökohtana on terveelliset, turvalliset ja toiminnallisesti käyttötarkoituksen mukaiset tilat. Hankesuunnittelun yhteydessä rehtorit ovat laatineet yhdessä koulun henkilökunnan kanssa hankkeen pedagogisen suunnitelman. Pedagoginen suunnitelma toimii lähtökohtana käyttäjien tarpeille ja auttaa urakoitsijaa suunnitteluryhmänsä kanssa toteuttamaan hankkeesta käyttäjien näköisen. Urakoitsijavalinnan jälkeen käynnistyvässä kehitysvaiheessa jatketaan suunnittelua yhteistyössä tilaajan ja käyttäjien kanssa. Hankkeen tavoitteita ja edistymistä on esitelty koulun henkilökunnan lisäksi myös oppilaiden vanhemmille ja päättäjille.

 

Hankkeen tilannekatsaus esiteltiin sivistyslautakunnan ja yhdyskuntalautakunnan yhteispalaverissa 8.2.2022. Tilaisuudessa esiteltiin alustava kustannusarvio sekä lähikirjaston ja viisivuotiaiden sijoittamisesta koulukeskuksen yhteyteen aiheutuvat lisäkustannukset.

 

Lautakunnille pidetyn tilannekatsauksen jälkeen koulukeskuksen hankesuunnittelua jatkettiin siten, että koulukeskukseen sijoitetaan vain välttämättömät tilat hankkeen kustannusten noususta johtuen. Koulukeskus suunnitellaan ilman lähikirjastoa ja viisivuotiaiden edellyttämiä lisätiloja. Viisivuotiaille huomioidaan suunnitteluvaiheessa laajennusvaraus. Lähikirjastolle etsitään toinen sijainti Sääksjärven keskustan kehityksen yhteydessä. Koulukeskuksen suunnittelussa huomioidaan, että Sääksjärven nuorisotoiminnan tilat voidaan siirtää koulukeskuksen yhteyteen ja huomioidaan myös muu tilojen iltakäyttö.

 

Hankesuunnitteluvaiheessa on tutkittu puurakentamisen vaihtoehtoja kunnassa laadittujen puurakentamisen ohjeiden mukaisesti. Nopeasti kohonneiden kustannusten vuoksi laajennushanketta ei edellytetä toteutettavan puurakenteisena.

 

Sääksjärven uusi koulukeskus tulee koostumaan uudesta laajennuksesta ja nykyisin käytössä olevasta 90-luvun osasta. Uuden koulukeskuksen laajennukseen tulevat alakoulun oppilaiden opetus sekä uusi liikuntatila. Vanhaan osaan jäävät yläkoulun opetuksen ja liikunnan tilat, oppilashuollon tilat, keittiö sekä alakoulun kuudennen vuosiluokan tilat. Koulut tullaan yhdistämään siten, että liikkuminen koulujen välillä ei vaadi poistumista rakennuksista.

 

Rakennettavan laajennuksen tilat mitoitetaan 4-sarjaisena alakoulun oppilaille. Alakouluun kuuluvat tilat suunnitellaan esiopetuksen oppilaille, alakoulun vuosiluokkien 1-5 oppilaille sekä kunnallisen erityisopetuksen ryhmälle. Henkilökuntaa toimipisteessä tulee olemaan on noin 45. Koulun yhteyteen rakennetaan uusia liikuntatiloja noin 360m2. Keittiötiloja tullaan laajennuksen yhteydessä rakentamaan uuden ruokasalin osalta, muutoin keittiö neliöidensä puolesta riittävä. Laajennuksen pinta-

ala alustavassa tilaohjelmassa on noin 4 377 m². 

 

Yläkoulun tilat peruskorjataan siltä osin, kuin se on tarpeellista. Peruskorjattavat tilat rajautuvat nykyisen rakennuksen aineopetuksen siipeen. Peruskorjauksessa pyritään rakentamaan tilat vastaamaan

soluajattelumallia. Soluajattelumallissa luokka-asteet toimivat tiiviissä yhteistyössä omina soluinaan ja soluaulaa käytetään päivittäin yksilötyöskentelyssä, pienryhmätyöskentelyssä sekä suuremman ryhmän kokoontumispaikkana.

 

Tarvittavat muutokset on tavoitteena toteuttaa vuosina 2023 ja 2024 koulun kesälomien aikana peruskorjausmäärärahasta. Peruskorjattavat yläkoulun tilat eivät kuulu laajennuksen urakkakokonaisuuteen, mutta urakoitsijalla on mahdollisuus antaa siitä optiohinta.

 

Hankkeen aikataulu

 

Laajennushanke toteutetaan KVR-urakkamuodolla (kokonaisvastuurakentaminen), missä urakoitsija huolehtii ja koordinoi koko rakennuskankkeen toteuttamista suunnittelusta koulukeskuksen laajennuksen valmistumiseen ja luovutukseen asti. Tilaaja (Lempäälän kunta) hankkii erikseen tarvittavat valvojat ja konsultit.

 

KVR-urakoitsijan kilpailutus toteutetaan kilpailullisena neuvottelumenettely, mikä on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa tilaaja pyytää osallistumisilmoittautumiset Hilman kautta EU-kynnysarvon edellyttämien hankintaohjeiden mukaisesti. Osallistumisilmoitus julkaistaan julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa 4.4.2022, osallistumishakemusten jättöpäivä on 9.5.2022. Tarjouspyyntö on ehdollinen, edellyttäen että hankeelle myönnetään käynnistyspäätös.

 

Vähimmäisvaatimukset täyttäneistä osallistumishakemuksen jättäneistä urakoitsijoista valitaan pisteytyksen perusteella 3-5 urakoitsijaa jatkoon, päätös jatkoon valittavista tehdään toukokuun 2022 yhdyskuntalautakunnassa. Jatkoon päässeet urakoitsijat laativat luonnossuunnitelmat tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisin reunaehdoin. Urakoitsijaksi valitaan hintalaatusuhteeltaan eniten pisteitä saanut urakoitsija. Lopullinen urakoitsijavalinta on tavoitteena tehdä marraskuun 2022 yhdyskuntalautakunnassa. Urakoitsijavalinnan jälkeen käynnistyy hankkeen kehitysvaihe ja rakennusluvan haku, rakentamisen on määrä käynnistyä keväällä 2023. Tavoitteena laajennuksen valmistumiselle on kesä 2024 siten, että se voidaan ottaa käyttöön syyslukukaudeksi 2024. Siirtokelpoiset rakennukset ovat käytössä laajennuksen valmistumiseen saakka, niiltä osin koulukeskuksen piha-alueet tehdään loppuun kesällä 2025.

 

Uusi laajennusosa mahdollistaa Sääksjärven koulukeskukselle käyttötarkoituksen mukaiset tilat ja koulun oppilasmäärän kasvun, puskuritila mahdollistaa tilojen joustavan käytön esimerkiksi muiden koulujen ja varhaiskasvatuksen kesken. Koulukeskuksen toiminnot saadaan saman katon alle ja koulun kahdesta väliaikaisista siirtokelpoisesta rakennuksesta voidaan luopua. Isompi, vuokralla oleva siirtorakennus voidaan irtisanoa, rakennuksen vuosivuokra on 160 728 euroa, arvonlisäveroton. Pienempi siirtokelpoinen rakennus on kunnan oma ja sitä voidaan hyödyntää toisaalla. Välimäentie 2:n kiinteistö vapautuu muuhun käyttöön, kun siinä toimiva kunnallinen erityisryhmä on mahdollista siirtää laajennuksen valmistumisen myötä koulukeskuksen yhteyteen. Koulukeskuksen piha-alue saadaan kehitettyä turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi. Sääksjärven koulukeskus on osa kehittyvää Sääksärven kuntakeskustaa.

 

Kustannusarvio

 

Laajennusosuuden perustamiskustannusten tavoitehinta on 14.070 000,00 euroa, arvonlisäveroton, laskennan päiväys 1.3.2022. Irtokalusteiden ja käyttäjien muun irtaimiston kustannusarvio on 500 000,00 euroa. Koulu hyödyntää olemassa olevaa kalustoa ja irtaimistoa, mahdollisuuksien mukaan kunnan kierrätysperiaatteiden mukaisesti. Tavoitehinta on yhteensä 14.570 000,00 euora, hankkeelle varattu investontimääräraha on 9.800 000,00 euroa. Lisämäärärahan tarve hankkeen laajennusosuudelle on 4 770 000,00 euroa.

 

Lisätietoja: Ulla Palo-oja, rakennuttajapäällikkö p. 050 3839 764

 

Esittelijä Yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa

 

Päätösehdotus Yhdyskuntalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Sääksjärven koulukeskuksen kehitys -hankkeen käynnistämistä ja lisämäärärahan hakua hankkeen laajennusosuudelle.

 

Käsittely Yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa esitti kokouksessa seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

 

 Yhdyskuntalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että:

 

  1. Sääksjärven koulukeskuksen kehitys -hanke käynnistetään siten, että laajennusosainvestoinnin kustannusarvio (alv 0%) on 14.070.000 € + irtokalusteet ja muu irtaimisto 500.000 € (alv 0 %). Kyseisestä summasta hyväksyttävää investoinnin lisämäärärahaa on 4 770 000 €.
  2. nykyisen Sääksjärven yläkoulun peruskorjaamiseen varaudutaan käyttämään vuosina 2023-2024 investointiosan peruskorjausmäärärahoista yhteensä noin 1.500.000 € (alv 0%)
  3. edellä kohdassa 1-2 todetut määrärahavaraukset otetaan huomioon vuoden 2022 talousarviossa ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman valmistelussa hankeaikataulun mukaan eri vuosien investointimäärärahoina.

 

Päätös Yhdyskuntalautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että:

 

  1. Sääksjärven koulukeskuksen kehitys -hanke käynnistetään siten, että laajennusosainvestoinnin kustannusarvio (alv 0%) on 14.070.000 € + irtokalusteet ja muu irtaimisto 500.000 € (alv 0 %). Kyseisestä summasta hyväksyttävää investoinnin lisämäärärahaa on 4 770 000 €.
  2. nykyisen Sääksjärven yläkoulun peruskorjaamiseen varaudutaan käyttämään vuosina 2023-2024 investointiosan peruskorjausmäärärahoista yhteensä noin 1.500.000 € (alv 0%)
  3. edellä kohdassa 1-2 todetut määrärahavaraukset otetaan huomioon vuoden 2022 talousarviossa ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman valmistelussa hankeaikataulun mukaan eri vuosien investointimäärärahoina.

 

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että yhdyskuntalautakunnan jäsen Henri Haapajoki saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa ajassa 17.07.

 

Otteet Sivistyslautakunta

 

Tiedoksi Rakennuttajainsinööri Henri Luhtamaa, Sääksjärven koulun rehtorit, opetuspäällikkö, sivistysjohtaja, talousjohtaja, taloustoimisto

 

Kunnanhallitus 11.04.2022 § 82 

 

 

 

 Valmistelija rakennuttajapäällikkö Ulla Palo-Oja

 

Yhdyskuntalautakunta on päättänyt esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että:

 

1. Sääksjärven koulukeskuksen kehitys -hanke käynnistetään siten, että laajennusosainvestoinnin kustannusarvio (alv 0%) on 14.070.000 € + irtokalusteet ja muu irtaimisto 500.000 € (alv 0 %). Kyseisestä summasta hyväksyttävää investoinnin lisämäärärahaa on 4 770 000 €.

2. nykyisen Sääksjärven yläkoulun peruskorjaamiseen varaudutaan käyttämään vuosina 2023-2024 investointiosan peruskorjausmäärärahoista yhteensä noin 1.500.000 € (alv 0%)

3. edellä kohdassa 1-2 todetut määrärahavaraukset otetaan huomioon vuoden 2022 talousarviossa ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman valmistelussa hankeaikataulun mukaan eri vuosien investointimäärärahoina.

 

Lisätietoja: Ulla Palo-oja, rakennuttajapäällikkö p. 050 3839 764

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että:

1. Sääksjärven koulukeskuksen kehitys -hanke käynnistetään siten, että laajennusosainvestoinnin kustannusarvio (alv 0%) on 14.070.000 € + irtokalusteet ja muu irtaimisto 500.000 € (alv 0 %). Kyseisestä summasta hyväksyttävää investoinnin lisämäärärahaa on 4 770 000 €.
2. nykyisen Sääksjärven yläkoulun peruskorjaamiseen varaudutaan käyttämään vuosina 2023-2024 investointiosan peruskorjausmäärärahoista yhteensä noin 1.500.000 € (alv 0%)
3. edellä kohdassa 1-2 todetut määrärahavaraukset otetaan huomioon vuoden 2022 talousarviossa ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman valmistelussa hankeaikataulun mukaan eri vuosien investointimäärärahoina.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että rakennuttajapäällikkö Ulla Palo-Oja, yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa ja sivistysjohtaja Nina Lehtinen olivat asiantuntijoina läsnä pykälän käsittelyn ajan klo 16.51 - 17.32.

Merkittiin pöytäkirjaan, että rakennuttajapäällikkö Ulla Palo-Oja ja yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa poistuivat kokouksesta klo 17.32.

Merkittiin pöytäkirjaan, että puheenjohtaja Maria Päivänen oli poissa kokouksesta pykälän esittelyn aikana klo 16.51 - 16.57 ja puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Heikki Hakala.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän päätöksenteon jälkeen klo 17.33 - 17.40, jonka jälkeen puheenjohtaja totesi läsnäolijat läsnäololuettelon mukaisesti sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Tiedoksi Rakennuttajainsinööri Henri Luhtamaa, Sääksjärven koulun rehtorit, opetuspäällikkö, sivistysjohtaja, talousjohtaja, taloustoimisto

 

Kunnanvaltuusto 27.04.2022 § 23  

685/00.01.05/2021  

 

Lisätietoja: rakennuttajapäällikkö Ulla Palo-Oja, puh. 050 3839 764, yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa, puh. 050 383 9608 , sivistysjohtaja Nina Lehtinen, puh. 050 383 9789

  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että:

1. Sääksjärven koulukeskuksen kehitys -hanke käynnistetään siten, että laajennusosainvestoinnin kustannusarvio (alv 0%) on 14.070.000 € + irtokalusteet ja muu irtaimisto 500.000 € (alv 0 %). Kyseisestä summasta hyväksyttävää investoinnin lisämäärärahaa on 4 770 000 €.
2. nykyisen Sääksjärven yläkoulun peruskorjaamiseen varaudutaan käyttämään vuosina 2023-2024 investointiosan peruskorjausmäärärahoista yhteensä noin 1.500.000 € (alv 0%)
3. edellä kohdassa 1-2 todetut määrärahavaraukset otetaan huomioon vuoden 2022 talousarviossa ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman valmistelussa hankeaikataulun mukaan eri vuosien investointimäärärahoina.

 

Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

Otteet Yhdyskuntajohtaja, rakennuttajapäällikkö, rakennuttajainsinööri, sivistysjohtaja, opetuspäällikkö, Sääksjärven koulun rehtori, talousjohtaja


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa